Naším posláním je vytvořit nezapomenutelný zážitek, který v dětských srdcích bude rezo novat ještěmnoho let. V této rušné době jsou okamžiky strávené s rodinou vzácné a JOJKOFestival je tím jedinečným místem, kde můžete vytvořit nezapomenutelné společné vzpomínky.  JOJKOFestival – tam, kde dětská radost je pro nás neocenitelným pokladem.

infrastructure-detail-page-breadcrumb

Naším posláním je vytvořit nezapomenutelný zážitek, který v dětských srdcích bude rezo novat ještěmnoho let. V této rušné době jsou okamžiky strávené s rodinou vzácné a JOJKOFestival je tím jedinečným místem, kde můžete vytvořit nezapomenutelné společné vzpomínky.  JOJKOFestival – tam, kde dětská radost je pro nás neocenitelným pokladem.

GDPR

podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.

V následujícím oznámení o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli informovat o zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti.

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA INVEST COMPANY s. r. o., IČO: 03796230, se sídlem Čajkovského 4211/41, 695 01 Hodonín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86556 (dále jen „MEDIA INVEST COMPANY“), která je provozovatelem webu Jojkofest.

2. TYP A PŮVOD ÚDAJŮ, KTERÉ MEDIA INVEST COMPANY ZPRACOVÁVÁ

Zákazníky Jojkofest (MEDIA INVEST COMPANY) jsou fyzické i právnické osoby, které mají zájem zejména o zakoupení vstupenky na akci pořádanou naší společností.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem splnění smluvních a zákonných povinností vyplývajících z naší činnosti tak, abychom Vám mohli dodat zakoupené vstupenky. Pod pojmem zpracování se rozumí, že osobní údaje získáváme, ukládáme, mažeme a v některých případech předáváme dále.

Osobní údaje, které zpracováváme, dostáváme přímo od Vás v průběhu Vaší objednávky či v průběhu Vaší registrace na našich webových stránkách nebo případně v rámci sledování Vaší aktivity na našich webových stránkách. Částečně můžeme zpracovávat také osobní údaje, které jsme získali v souladu s aktuálně platnými zákony o ochraně osobních údajů jinými způsoby z veřejně přístupných zdrojů, např. obchodního rejstříku či z jiných registrů.

3. ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ ZE STRANY MEDIA INVEST COMPANY A PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme vždy jen k povoleným účelům a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy.

3.1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KE SPLNĚNÍ NAŠICH SMLUVNÍCH ZÁVAZKŮ

Osobní údaje zpracováváme pro plnění našich smluvních závazků vůči našim zákazníkům nebo k provádění takzvaných předsmluvních opatření, která následují po konkrétních požadavcích ze strany zákazníka.

V těchto případech zpracováváme osobní údaje zejména za účelem zajištění přístupu ke službě naší prodejní sítě a dále za účelem poskytnuté plnění z kupní smlouvy uzavírané při koupi vstupenek.

Mezi osobní údaje, které takto zpracováváme, patří zejména kontaktní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

3.2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZACHOVÁNÍ NAŠICH OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ (SE ZOHLEDNĚNÍM VAŠICH ZÁJMŮ)

Osobní údaje zpracováváme také tehdy, pokud je to nutné pro zachování oprávněných zájmů společnosti MEDIA INVEST COMPANY. K tomu konkrétně patří např.:

·péče o zákazníky a vyřizování reklamací;

·opatření pro zlepšení našich služeb a k posílení našich vztahů se zákazníky, např. průzkumy mínění zákazníků, zlepšování a vývoj obsahu webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek atd.;

·ochrana práv společnosti MEDIA INVEST COMPANY pro případ soudního sporu týkajícího se poskytnutých služeb;

.přímá reklama, pokud jste nevyjádřili nesouhlas se zpracováním vašich osobních údajů k těmto účelům;

·zajištění bezpečnosti naší prodejní sítě.

Za těmito účely zpracováváme v zásadě veškeré osobní údaje, které o Vás máme k dispozici, a to např. kontaktní údaje, údaje získané prostřednictvím souborů cookies, bezpečnostní logy Vaší aktivity na našich webových stránkách atd.

3.3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ VAŠEHO SOUHLASU

Vaše osobní údaje zpracováváme v jednotlivých případech i tehdy, když jste nám k tomu udělili příslušný souhlas. Souhlas, který jste nám udělili, můžete kdykoli odvolat. Upozorňujeme Vás však, že zpracování údajů uskutečněné před tímto odvoláním souhlasu je i nadále přípustné.

Zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je prováděno většinou za účelem organizování spotřebitelských soutěží, doručování výher a poskytování informací o těchto soutěžích. Osobní údaje jsou za těmito účely zpracovávány pouze v rozsahu, ve kterém nám je poskytnete.

3.4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KE SPLNĚNÍ NAŠICH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Některé osobní údaje musíme zpracovávat, abychom splnili zákonné povinnosti společnosti MEDIA INVEST COMPANY. Tyto povinnosti mohou vyplývat z platných právních předpisů České republiky a také z evropských právních předpisů. Konkrétně z toho mohou pro MEDIA INVEST COMPANY  vyplývat také povinnosti uchovávání, ukládání, hlášení a shromažďování informací, které zpravidla slouží ke kontrolním účelům dotyčných příslušných úřadů a orgánů.

3.5. INFORMACE O ZMĚNĚ ÚČELU

Pokud bychom někdy Vaše osobní údaje zpracovávali k jinému účelu, než k tomu, pro který jsme je původně shromažďovali, budeme Vás o tomto novém účelu informovat v souladu s právními předpisy.

3.6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZA ÚČELEM PŘÍMÉHO MARKETINGU

Za účelem tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailových newsletterů, zpracováváme zpravidla Vaše jméno a příjmení a dále Vaši e-mailovou adresu. K zasílání newsletterů dochází pouze na základě Vašeho souhlasu či z důvodu oprávněného zájmu MEDIA INVEST COMPANY.

Zasílání newsletterů není časově omezeno, ovšem máte kdykoli možnost jejich zasílání do budoucna odmítnout. V takovém případě můžeme nadále po přiměřenou dobu zpracovávat základní údaje o zasílání k prokázání toho, proč jsme Vám newslettery zasílali. Zasílání newsletterů vždy přímo souvisí se službami poskytovanými ze strany MEDIA INVEST COMPANY a Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou zpracovatelů, kteří pro MEDIA INVEST COMPANY případně rozesílání newsletterů zajišťují.

Zasílání newsletterů můžete kdykoli odmítnout proklikem z každé doručené zprávy či odesláním požadavku na e-mail: info@festacekfestival.cz

4.PŘÍJEMCI VAŠICH ÚDAJŮ

Osobní údaje mohou být v některých případech zpřístupněny třetím osobám jako zpracovatelům, a to zejména dodavatelům externích služeb pro naši společnost (např. programátorských či jiných služeb, serverových služeb atd.), provozovatelům technologií využívaných ze strany MEDIA INVEST COMPANY, případně v nezbytně nutném rozsahu právním, či daňovým poradcům MEDIA INVEST COMPANY.

Kromě toho můžeme ostatním příjemcům předávat osobní údaje, pokud jsme k tomu povinni zákonem. Ve všech ostatních případech předáme Vaše osobní údaje třetím stranám pouze tehdy, pokud nám k tomu udělíte příslušné svolení.

5. PŘEDÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ

Vaše údaje nepředáváme příjemcům v zemích bez přiměřené úrovně ochrany údajů (třetí země).

6. LHŮTY PRO ULOŽENÍ A UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje pro účely splnění smluvních povinností zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nutné pro splnění našich smluvních závazků. Jakmile už pro tento účel dané údaje nejsou nutné, zásadně se vymažou.

Pro splnění určitých zákonných nařízení či z důvodu ochrany zájmů společnosti MEDIA INVEST COMPANY  musíme určité údaje uchovávat i po ukončení smluvního vztahu. Patří k tomu např. povinnosti dokumentace o poskytnutých službách a jejich případné prokázání.

V těchto případech, kdy máme zákonnou povinnost osobní údaje uchovávat, resp. archivovat, vycházíme ze lhůt stanovených příslušnými právními předpisy. Pokud není doba zpracování výslovně uvedena v podmínkách služby či stanovena právním předpisem, stanovíme přiměřenost doby zpracování osobních údajů zejména s ohledem na délku promlčecí doby s rezervou pro to, abychom se dozvěděli, že byla podána žaloba či zahájeno jiné řízení, pravděpodobnost vznesení právních nároků proti MEDIA INVEST COMPANY, předpokládaných lhůt pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, obvyklých postupů a doporučení dozorových orgánů a pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.

7. POVINNOST POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje poskytujete MEDIA INVEST COMPANY zásadně dobrovolně, ale poskytnutí některých údajů je povinné pro využití našich služeb, což znamená, že pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno využívat některé služby naší prodejní sítě. V případě, že existuje zákonná povinnost poskytnout osobní údaje, vždy Vás o této skutečnosti informujeme.

8. AUTOMATICKÉ ROZHODOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Při rozhodování, které pro Vás může mít právní důsledky nebo Vás jiným způsobem podstatně ovlivnit, nepoužíváme postupy automatického rozhodování či profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

9. OCHRANA SOUKROMÍ DĚTÍ

MEDIA INVEST COMPANY se vědomě nepodílí na shromažďování informací od dětí dle definice platných právních předpisů a nevytváří své webové stránky a mobilní aplikace pro cílovou skupinu dětí. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje týkající se dítěte mladšího 16 let, podnikneme kroky, abychom tyto informace co nejdříve smazali. Pokud máte informace o tom, že naše webové stránky či služby poskytované ze strany MEDIA INVEST COMPANY  využívá osoba mladší 16 let, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: info@festacekfestival.cz

10. POUŽITÍ SOUBORŮ COOKIE A ANALÝZA WEBOVÝCH STRÁNEK

Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky MEDIA INVEST COMPANY. Tyto cookie soubory používá MEDIA INVEST COMPANY na svých webových stránkách za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace svých marketingových aktivit.

Cookie soubory neslouží k osobní identifikaci návštěvníků webové stránky a ani ji neumožňují. Seznam veškerých cookie souborů, které MEDIA INVEST COMPANY shromažďuje na svých webových stránkách je k dispozici zde:

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce „Možnosti“ či „Nápověda“.

11. UŽÍVÁNÍ SOCIÁLNÍCH PLUGINŮ

Webové stránky MEDIA INVEST COMPANY dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

·                plugin sítě Facebook, který je spravována společností Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;

·                plugin služby Youtube, který spravován společností YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dceřiná společnost Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043; a

·                plugin služby Instagram, který je spravován společností Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA.

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány námi a MEDIA INVEST COMPANY tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

12. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním osobních údajů ze strany MEDIA INVEST COMPANY mají dotčené osoby podle GDPR, resp. v mezích stanovených zákonem, následující práva (i) právo na informace o prováděném zpracování, (ii) právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, (iii) právo na opravu či na výmaz osobních údajů, (iv) právo na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů, (vi) právo vznést námitku proti zpracování, a (vii) právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě obdržení žádosti ve smyslu tohoto článku, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. MEDIA INVEST COMPANY není povinen žádosti vyhovět například v situaci, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech může MEDIA INVEST COMPANY požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo případně odmítnout žádosti vyhovět. V případě důvodných pochybností o totožnosti žadatele je MEDIA INVEST COMPANY oprávněn požádat jej o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

Kromě toho máte právo kdykoli odvolat souhlas udělený ke zpracování Vašich osobních údajů. Takové odvolání nemá vliv na již provedené zpracování a nevztahuje se tedy na účinnost a zákonnost zpracování osobních údajů, provedených do okamžiku tohoto odvolání.

13. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Se svými dotazy ke zpracování osobních údajů či v případě uplatnění svých práv uvedených v tomto prohlášení se mohou subjekty údajů obracet na MEDIA INVEST COMPANY prostřednictvím e-mailové adresy: info@festacekfestival.cz nebo na adrese Čajkovského 4211/41, 695 01 Hodonín.

X