Naším posláním je vytvořit nezapomenutelný zážitek, který v dětských srdcích bude rezo novat ještěmnoho let. V této rušné době jsou okamžiky strávené s rodinou vzácné a JOJKOFestival je tím jedinečným místem, kde můžete vytvořit nezapomenutelné společné vzpomínky.  JOJKOFestival – tam, kde dětská radost je pro nás neocenitelným pokladem.

infrastructure-detail-page-breadcrumb

Naším posláním je vytvořit nezapomenutelný zážitek, který v dětských srdcích bude rezo novat ještěmnoho let. V této rušné době jsou okamžiky strávené s rodinou vzácné a JOJKOFestival je tím jedinečným místem, kde můžete vytvořit nezapomenutelné společné vzpomínky.  JOJKOFestival – tam, kde dětská radost je pro nás neocenitelným pokladem.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti  MEDIA INVEST COMPANY s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.        Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují právní vztahy mezi společností MEDIA INVEST COMPANY s. r. o., IČO: 03796230, se sídlem Čajkovského 4211/41, 695 01 Hodonín, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86556 (dále jen „MEDIA INVEST COMPANY“a třetími osobami týkající se prodeje Vstupenek na Akce, jak jsou definovány níže, prostřednictvím prodejní sítě Provozovatele.

1.2.        Zákazník prohlašuje, že se před zakoupením Vstupenky seznámil s obsahem Podmínek a že s nimi souhlasí a bez výhrad je přijímá.

2. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Podmínek mají pojmy užívané s velkým počátečním písmenem následující význam:

2.1.        Akce – společenská, kulturní, sportovní či jiná akce spočívající ve využití volného času, která se koná v Pořadatelem určeném čase a místě.

2.2.        Podnikatel – ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za Podnikatele se, za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro účely těchto Podmínek se Podnikatelem rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti.

2.3.        Pořadatel – člověk či právnická osoba odlišná od Provozovatele pořádající Akci. Informace o Pořadateli příslušné Akce jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a na Vstupence. Pro vyloučení veškerých pochybností Provozovatel prohlašuje, že tento není pořadatelem Akcí, na něž jsou Vstupenky prodávány.

2.4.        Prodejní místo – provozovny Provozovatele a/nebo smluvních partnerů Provozovatele, v nichž je možno rezervovat, zakoupit či vyzvednout zakoupené Vstupenky. Prodejní místa jsou označena logem Events CZ/SK. Seznam Prodejních míst naleznete zde.

2.5.        Prodejní síť – Prodejní místa a webové stránky Provozovatele na adrese www.eventsczsk.cz Provozovatel je oprávněn stanovit, že Vstupenky na konkrétní Akci nebudou prodávány prostřednictvím Prodejních míst či budou prodávány pouze prostřednictvím vybraných Prodejních míst.

2.6.        Spotřebitel – člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání zakoupí Vstupenku či jinak jedná s Provozovatelem či Pořadatelem.

2.7.        Vstupenka – cenina vydaná v Prodejní síti, která opravňuje jejího držitele ke vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky a následnou účastí na Akci vyslovuje její držitel souhlas s provozním či návštěvním řádem místa konání Akce a zavazuje se respektovat pokyny Pořadatele příslušné Akce.

2.8.        Zákazník – Spotřebitel či Podnikatel, který má zájem o zakoupení Vstupenky na Akci prostřednictvím Prodejní sítě.

3. VZÁJEMNÁ PRÁVA A POVINNOSTI

3.1.        Provozovatel obstarává pro Pořadatele prodej a distribuci Vstupenek na jednotlivé Akce. Pokud není dále uvedeno jinak, jedná Provozovatel jménem a na účet Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy mezi Provozovatelem a Pořadatelem. Zakoupením Vstupenky tedy vzniká právní vztah přímo mezi Zákazníkem a Pořadatelem. V některých případech může Provozovatel obstarávat prodej a distribuci Vstupenek na konkrétní Akci vlastním jménem na účet Pořadatele na základě komisionářské smlouvy. Provozovatel se zavazuje informovat Zákazníka na základě jeho žádosti o tom, jakým způsobem jsou Vstupenky na konkrétní Akci prodávány.

3.2.        Provozovatel není pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou Vstupenky prodávány. Akce jsou pořádány Pořadatelem, který odpovídá za konání a program Akce, včetně jejího obsahu, kvality, rozsahu služeb nabízených na Akci a termínu Akce. Pořadatel si vyhrazuje právo změny programu, termínu a místa konání Akce, což Zákazník zakoupením Vstupenky bere na vědomí.

3.3.        Pro vyloučení pochybností Provozovatel konstatuje a upozorňuje, že žádným způsobem neodpovídá za konání či nekonání Akce, za změnu programu, termínu či místa konání Akce. Provozovatel neodpovídá za průběh Akce, za události, ke kterým na Akci došlo a není odpovědný za žádnou škodu či jakoukoli jinou újmu, která Zákazníkovi či třetím osobám vznikla v průběhu Akce či v souvislosti s ní. Veškeré případné nároky, včetně nároků souvisejících se změnou či zrušením Akce, musí Zákazník uplatnit přímo u příslušného Pořadatele, a to v souladu s níže uvedenými reklamačními podmínkami. To neplatí v případě, že Vstupenka na konkrétní Akci byla Zákazníkovi prodána jménem Provozovatele na účet Pořadatele. V takovém případě lze nárok v souladu s níže uvedenými reklamačními podmínkami uplatnit u Provozovatele.

3.4.        Zákazník je při své účasti na Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce, řídit se provozním či návštěvním řádem místa konání Akce a respektovat pokyny Pořadatele příslušné Akce.

4. ZAKOUPENÍ VSTUPENKY

4.1.        Provozovatel nikterak neodpovídá za pravost a platnost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť.

4.2.        Pořadatel může dle vlastního uvážení pro jednotlivé Akce vydat jeden či více druhů Vstupenek, jež se mohou lišit například cenou či rozsahem služeb s ní spojených. Informace o jednotlivých druzích Vstupenek jsou dostupné na Prodejních místech a webové stránce Provozovatele.

4.3.        Počet Vstupenek na Akci může být omezen. Vstupenky je možno zakoupit pouze v případě, že jsou stále v nabídce Provozovatele a že nebyly vyprodány.

4.4.        Vstupenky lze zakoupit následujícím způsobem:

4.4.1.   online prodej

–       Vstupenku je dále možno zakoupit online prostřednictvím webové stránky či mobilní aplikace Provozovatele po předchozí registraci a vytvoření účtu Zákazníka, či po zadání potřebných kontaktních údajů k dokončení objednávky;

–       Zákazník může v rámci jedné objednávky zakoupit maximálně 10 kusů Vstupenek na jednu Akci;

–       před uhrazením kupní ceny zvolí Zákazník způsob doručení Vstupenky (prostřednictvím e-mailu, či prostřednictvím datového souboru ve formátu ,,pkpass“ – elektronická Vstupenka, zásilkou – originální vstupenky až k Vám domů). Vstupenky nelze zaslat na dobírku;

–       Vstupenku je možno uhradit následujícím způsobem:

–       platební kartou prostřednictvím online platební brány Gopay. Platba prostřednictvím platební karty může být zpoplatněna; o výši případného poplatku bude Zákazník informován před uskutečněním platby; a

–       bankovním převodem na účet Provozovatele………………………………….., který slouží pouze pro transakce v rámci České republiky, a to dle pokynů, které budou Zákazníkovi zaslány prostřednictvím e-mailu. Kupní cena musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději do 2 pracovních dnů, v opačném případě bude objednávka zrušena. V případě, že bude kupní cena uhrazena pouze částečně, Zákazník bude o dalším postupu kontaktován e-mailem či telefonicky. Při zadávání platebního příkazu je Zákazník povinen vyplnit správný variabilní symbol objednávky, který obdržel v potvrzujícím e-mailu. V případě chybného uvedení či chybějícího variabilního symbolu bude objednávka zrušena. Platba bankovním převodem je možná pouze s dostatečným časovým předstihem před konáním Akce. Pokud nebude platba připsána na účet Provozovatele nejpozději 24 hodin před začátkem Akce, objednávka se ruší a případná později obdržená platba bude vrácena Zákazníkovi. V případě nákupu Vstupenky v době kratší, než 5 pracovních dnů před konáním Akce doporučuje Provozovatel Zákazníkovi využít k úhradě kupní ceny Vstupenky jiný způsob platby (např. prostřednictvím platební karty). Platba bankovním převodem není umožněna v případě nákupu Vstupenky v době kratší, než 3 pracovní dny před konáním Akce. Bankovní převod může být zpoplatněn dle platného ceníku banky Zákazníka;

–       bankovním převodem na účet Provozovatele ………………………………………., který slouží pouze pro transakce mimo Českou republiku, a to dle pokynů, které budou Zákazníkovi zaslány prostřednictvím e-mailu. Kupní cena musí být připsána na účet Provozovatele nejpozději do 2 pracovních dnů, v opačném případě bude objednávka zrušena. V případě, že bude kupní cena uhrazena pouze částečně, Zákazník bude o dalším postupu kontaktován e-mailem či telefonicky. Při zadávání platebního příkazu je Zákazník povinen vyplnit správný variabilní symbol objednávky, který obdržel v potvrzujícím e-mailu. V případě chybného uvedení či chybějícího variabilního symbolu bude objednávka zrušena. Platba bankovním převodem je možná pouze s dostatečným časovým předstihem před konáním Akce. Pokud nebude platba připsána na účet Provozovatele nejpozději 24 hodin před začátkem Akce, objednávka se ruší a případná později obdržená platba bude vrácena Zákazníkovi. V případě nákupu Vstupenky v době kratší, než 5 pracovních dnů před konáním Akce doporučuje Provozovatel Zákazníkovi využít k úhradě kupní ceny Vstupenky jiný způsob platby (např. prostřednictvím platební karty). Platba bankovním převodem není umožněna v případě nákupu Vstupenky v době kratší, než 3 pracovní dny před konáním Akce. Bankovní převod může být zpoplatněn dle platného ceníku banky Zákazníka;

–       Zákazník obdrží prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí objednávky a po uhrazení kupní ceny Vstupenky, resp. připsání platby na účet Provozovatele, obdrží Zákazník potvrzení úspěšného dokončení objednávky;

–       v případě výběru elektronické Vstupenky je tato zaslána Zákazníkovi ve formátu PDF prostřednictvím e-mailu spolu s potvrzením o dokončení objednávky. Elektronickou Vstupenku si může Zákazník dále vyzvednout po přihlášení do svého účtu na webové stránce Provozovatele. Elektronickou Vstupenku je nutno vytisknout a mít s sebou při vstupu na Akci, bez vytištěné verze elektronické Vstupenky nebude Zákazníkovi umožněn vstup na Akci;

–       všechny Vstupenky jsou vybaveny specifickým čárovým kódem, jež bude předmětem kontroly při vstupu na Akci. Vstup na Akci bude umožněn tomu Zákazníkovi, který předloží Vstupenku s příslušným čárovým kódem jako první v pořadí. Případní další Zákazníci, prokazující se Vstupenkou se shodným čárovým kódem v jakékoli její podobě, nebudou na Akci vpuštěni. Provozovatel ani Pořadatel žádným způsobem neodpovídá za škodu způsobenou zejména neoprávněným kopírováním elektronické Vstupenky řádně doručené Zákazníkovi, který provedl objednávku.

4.5.        Kupní cena vstupenky je konečná včetně DPH a zahrnuje veškeré případné související poplatky. V případě volby způsobu doručení Vstupenky prostřednictvím zásilky, je Zákazník povinen uhradit také poštovné a balné dle stanovené sazby. O výši poštovného a balného je zákazník informován před potvrzením objednávky a tato částka je připočtena ke kupní ceně Vstupenky.

4.5.1.     Pokud není uvedeno jinak, je k ceně vstupenek připočítán poplatek za zpracování vstupenek. Jeho výši se klient dozví před odeslání objednávky na stránce Způsob doručení a platba během nákupního procesu.

4.6.        Způsob doručení prostřednictvím zásilky lze objednat nejpozději 4 kalendářní dny před konáním příslušné Akce, pokud se jedná o zaslání v rámci České republiky a nejpozději 35 kalendářních dnů před konáním Akce v případě zaslání Vstupenky do zahraničí. Tato možnost je jasně uvedena u volby způsobu doručení Vstupenky. Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za pozdní doručení či nedoručení Vstupenky.

4.7.        Pokud Zákazník při objednávce uplatní nárok na slevu nabízenou Pořadatelem pro příslušnou Akci, je povinen oprávněnost tohoto nároku prokázat při vyzvednutí Vstupenky na Prodejním místě a/nebo při vstupu na Akci. Nabízené slevy a způsob prokázání oprávněnosti nároku na slevu je uveden na webové stránce Provozovatele v rámci informací týkajících se příslušné Akce. Pokud Zákazník prokazatelně nedoloží oprávněnost nároku na uplatněnou slevu při vstupu na Akci, nebude mu vstup na Akci umožněn a nemá nárok na náhradu kupní ceny Vstupenky.

4.8.        V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Spotřebitel od kupní smlouvy o nákupu Vstupenky odstoupit postupem dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku.

5. REKLAMACE

5.1.        Veškeré reklamace se řídí výhradně těmito Podmínkami, a to zejména tímto článkem. Uhrazená kupní cena Vstupenky je nevratná, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

5.2.        Předmětem reklamace mohou být pouze Vstupenky zakoupené v Prodejní síti. Osobou oprávněnou uplatnit reklamaci je výhradně Zákazník, který Vstupenku v Prodejní síti zakoupil.

5.3.        Reklamace Vstupenky:

5.3.1.   Zákazník je povinen neprodleně po převzetí či dodání Vstupenky zkontrolovat její správnost a úplnost, a to zejména, nikoli však výlučně, počet Vstupenek, druh a cenu Vstupenky, název Akce a místo a čas jejího konání.

5.3.2.   V případě přímého prodeje Vstupenky na Prodejním místě je Zákazník povinen uplatnit reklamaci týkající se obsahu Vstupenky bezprostředně po jejím zakoupení u obsluhy Prodejního místa. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Obsluha Prodejního místa zprostředkuje Zákazníkovi informaci o způsobu řešení reklamace. Nesprávnou či neúplnou Vstupenku je možno zrušit a vystavit novou. Pokud to z jakýchkoli důvodů není možné, sepíše obsluha Prodejního místa se Zákazníkem reklamační list. Zákazník je v takovém případě povinen vrátit obsluze Prodejního místa reklamovanou Vstupenku.

5.3.3.   V ostatních případech je Zákazník povinen uplatnit reklamaci týkající se obsahu Vstupenky u Provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Vstupenky, a to písemně na adrese sídla Provozovatele či prostřednictvím e-mailu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5.3.4.   Zákazník, který zvolil způsob doručení Vstupenky prostřednictvím zásilky a jemuž nebyla Vstupenka doručena, informuje o této skutečnosti písemně či prostřednictvím e-mailu Provozovatele a to nejpozději do 5 pracovních dnů do konání akce, který bez zbytečného odkladu uplatní reklamaci u příslušného provozovatele doručovacích služeb. Vyřízení takové reklamace, včetně lhůty pro její vyřízení, se řídí reklamačním řádem příslušného provozovatele doručovacích služeb.

5.3.5.   Nebezpečí škody na Vstupence přechází na Zákazníka v okamžiku jejího obdržení. Po tomto okamžiku Provozovatel žádným způsobem neodpovídá za případné poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení Vstupenky a Zákazník v takovém případě nemá nárok na novou (náhradní) Vstupenku či jakoukoli náhradu.

5.4.      Reklamace z důvodu změny či zrušení Akce:

5.4.1.   Prodej vstupenek jménem a na účet Pořadatele:

5.4.1.1.  Pokud není stanoveno jinak, zajišťuje Provozovatel prodej a distribuci Vstupenek na jednotlivé Akce jménem a na účet Pořadatele. Za konání a program Akce, včetně jejího obsahu, kvality, rozsahu služeb nabízených na Akci a termínu Akce, odpovídá výhradně Pořadatel příslušné Akce.

5.4.1.2.  Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu konání, místa konání či programu Akce. Jakákoli změna bude bez zbytečného odkladu oznámena na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. Reklamace Zákazníka z důvodu jakékoli změny Akce bude Provozovatelem postoupena k vyjádření či vyřízení Pořadateli. Zákazník bude o stanovisku Pořadatele vyrozuměn ve lhůtě 30 dnů, případně má možnost obrátit se přímo na příslušného Pořadatele.

5.4.1.3.  Případné zrušení Akce bude bez zbytečného odkladu oznámeno na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. V případě zrušení Akce určuje podmínky a způsob vrácení kupní ceny Vstupenky Pořadatel. Provozovatel zprostředkuje vrácení uhrazené kupní ceny Vstupenky Zákazníkům pouze na základě pokynu Pořadatele a v případě poskytnutí příslušných finančních prostředků ze strany Pořadatele.

5.4.1.4.  V případě, že Pořadatel nedá Provozovateli pokyn k vrácení kupní ceny Zákazníkům a/nebo neposkytne Provozovateli odpovídající finanční prostředky či je poskytne pouze částečně, mohou Zákazníci uplatnit svůj nárok na vrácení kupní ceny či její části přímo vůči Pořadateli.

5.4.1.5.  O způsobu, jakým je možno v konkrétním případě uplatnit nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, budou Zákazníci informováni na kterémkoli Prodejním místě, na webových stránkách Provozovatele či na e-mailové adrese refund@eventsczsk.cz. Pokud nebude stanoveno jinak, bude kupní cena Vstupenky vrácena Zákazníkovi na Prodejním místě, ve kterém byla zakoupena. V případě online prodeje prostřednictvím platební karty či bankovního převodu zajišťuje vrácení kupní ceny Vstupenky Provozovatel prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.

5.4.1.6.  Při uplatnění nároku na vrácení kupní ceny je Zákazník povinen vrátit Provozovateli zakoupenou Vstupenku. V případě nevrácení Vstupenky bude nárok Zákazníka posouzen jako neoprávněný.

5.4.1.7.  V případě reklamace z důvodů změny či zrušení Akce nemá Zákazník nárok na vrácení poštovného či jiných poplatků za doručení Vstupenky a poplatků za platbu kupní ceny Vstupenky.

5.4.2.   Prodej vstupenek jménem Provozovatele na účet Pořadatele:

5.4.2.1.  Provozovatel může v některých případech obstarávat prodej a distribuci Vstupenek na konkrétní Akci vlastním jménem na účet Pořadatele na základě komisionářské smlouvy. Provozovatel se zavazuje informovat Zákazníka na základě jeho žádosti o tom, jakým způsobem jsou Vstupenky na konkrétní Akci prodávány.

5.4.2.2.  Provozovatel není pořadatelem Akce a nemůže tedy nikterak ovlivnit konání či nekonání Akce, její program, obsah, kvalita a rozsah služeb nabízených na Akci a termín Akce.

5.4.2.3.  Pořadatel a Provozovatel si vyhrazují právo změny termínu konání, místa konání či programu Akce. Jakákoli změna bude bez zbytečného odkladu oznámena na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích. Reklamace Zákazníka z důvodu jakékoli změny Akce bude Provozovatelem posouzena a Zákazník bude o stanovisku vyrozuměn ve lhůtě 30 dnů.

5.4.2.4.  Případné zrušení Akce bude bez zbytečného odkladu oznámeno na webových stránkách Provozovatele, případně dle uvážení Provozovatele ve sdělovacích prostředcích.

5.4.2.5.  O způsobu, jakým je možno v konkrétním případě uplatnit nárok na vrácení kupní ceny Vstupenky, budou Zákazníci informováni na kterémkoli Prodejním místě, na webových stránkách Provozovatele či na e-mailové adrese refund@eventsczsk.cz. Pokud nebude stanoveno jinak, bude kupní cena Vstupenky vrácena Zákazníkovi na Prodejním místě, ve kterém byla zakoupena. V případě online prodeje prostřednictvím platební karty či bankovního převodu zajišťuje vrácení kupní ceny Vstupenky Provozovatel prostřednictvím bezhotovostního převodu na bankovní účet, který Zákazník Provozovateli sdělí.

5.4.2.6.  Při uplatnění nároku na vrácení kupní ceny je Zákazník povinen vrátit Provozovateli zakoupenou Vstupenku. V případě nevrácení Vstupenky bude nárok Zákazníka posouzen jako neoprávněný.

5.4.2.7.  V případě reklamace z důvodů změny či zrušení Akce nemá Zákazník nárok na vrácení poštovného či jiných poplatků za doručení Vstupenky, poplatku za zpracování vstupenky a poplatků za platbu kupní ceny Vstupenky.

6. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1.        Nezbytnou podmínkou využití některých služeb Provozovatele prostřednictvím webové stránky Provozovatele je předchozí registrace Zákazníka na této webové stránce. Za účelem registrace vyplní Zákazník v registračním formuláři pravdivé, správné a úplné údaje o své osobě.

6.2.        Současně s potvrzením registrace Zákazník vysloví souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem vedení uživatelského účtu a případně se zasíláním obchodních sdělení ze strany Provozovatele. Prohlášení Provozovatele o zpracování a ochraně osobních údajů je k dispozici zde.

7. UŽIVATELSKÝ ÚČET ZÁKAZNÍKA

7.1.        V rámci registrace na webové stránce Provozovatele je každému Zákazníkovi zřízen samostatný uživatelský účet. K přístupu do svého uživatelského účtu Zákazník použije přístupové údaje, které si sám zvolí. Přístupové údaje může Zákazník kdykoli změnit po přihlášení do svého uživatelského účtu.

7.2.        Identifikační údaje Zákazníka uvedené v jeho uživatelském účtu se považují za údaje zadané při jakékoli objednávce, kterou Zákazník učiní po přihlášení se do svého uživatelského účtu.

7.3.        Zákazník nesmí poskytovat přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu třetím osobám a je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Zákazník v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití svých přístupových údajů nebo svého uživatelského účtu a za jakoukoli škodu tím způsobenou.

7.4.        V případě ztráty, odcizení nebo jiného zneužití přístupových údajů k uživatelskému účtu je Zákazník povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě poskytne Zákazníkovi nové přístupové údaje.

8. UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK PROVOZOVATELE

8.1.        Provozovatel má právo změnit své webové stránky, jejich technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní. Provozovatel má dále právo omezit nebo přerušit funkčnost svých webových stránek či přístup k nim na dobu nezbytně nutnou z důvodu jejich údržby, opravy či z jakéhokoli jiného důvodu.

8.2.        Zákazník je povinen dodržovat při užívání webových stránek Provozovatele právní řád České republiky a odpovídá za jakoukoli škodu, která v důsledku užívání těchto webových stránek vznikne Provozovateli či třetím osobám z důvodů na straně Zákazníka.

8.3.        V případě, že Zákazník jakkoli poruší tyto Podmínky a/nebo platné právní předpisy má Provozovatel právo zrušit uživatelský účet Zákazníka, a to i bez předchozího oznámení.

9. E-SHOP

9.1.        Provozovatel prostřednictvím svých webových stránek a mobilní aplikace zprostředkovává Zákazníkům možnost koupě reklamních předmětů (tzv. merchandising), CD, DVD či jiného obdobného zboží (dále jen „Zboží“) a dále možnost stažení vybraného digitálního obsahu umístěného na webových stránkách a pořízení jeho rozmnoženin v omezeném rozsahu (dále jen „Digitální obsah“). Poskytovatelem a prodávajícím Zboží a Digitálního obsahu jsou společnosti

       Creative Booster, s.r.o., se sídlem Roháčova 145/14, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 042 85 328, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 245324 (dále jen „Creative Booster“); nebo

       YASHICA s.r.o., se sídlem Žďárského 186, Třebíč, 674 01, IČO: 46980121, DIČ: CZ46980121, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně v oddíle C, vložka 8088 (dále jen „Yashica“).

9.2.        Kupní smlouva o koupi Zboží a/nebo Digitálního obsahu je uzavírána přímo mezi Zákazníkem a společností Creative Booster či Yashica a řídí se obchodními podmínkami společnosti Creative Booster, které naleznete zde nebo obchodními podmínkami Yashica (zde). Případné reklamace je nutno uplatnit přímo u společností Creative Booster či Yashica.

9.3.        Provozovatel upozorňuje, že Zboží a Digitální obsah prodávaný společností Creative Booster či Yashica mohou obsahovat zvukový, obrazový či zvukově obrazový záznam hudebního či audiovizuálního díla, které je předmětem autorského práva a jako takové je chráněno předpisy na ochranu duševního vlastnictví. Zákazník bere na vědomí, že je oprávněn využívat Zboží či Digitální obsah výhradně pro svou osobní potřebu a pokud není uvedeno jinak, není oprávněn Zboží či Digitální obsah zpřístupnit třetím osobám, zhotovovat jejich rozmnoženiny či je využívat ke svému podnikání či jinému hospodářskému prospěchu. Zákazník dále není oprávněn Zboží či Digitální obsah zejména měnit, zpracovat, rozšířit, upravit či spojit s jiným dílem.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.     Ustanovení občanského zákoníku týkající se ochrany spotřebitele a zákona č.634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, se nevztahují na Zákazníky, kteří využívají služeb Provozovatele jako Podnikatelé. Uvede-li Zákazník v objednávce své identifikační číslo, má se za to, že jedná v rámci své podnikatelské činnosti a bere na vědomí, že se na jeho objednávku neaplikují ustanovení občanského zákoníku o ochraně spotřebitele.

10.2.     Případné spory mezi Zákazníky, kteří jsou Spotřebiteli, a Provozovatelem lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporu naleznete zde. Před kontaktováním České obchodní inspekce za účelem mimosoudního řešení sporů doporučujeme Zákazníkům nejprve kontaktovat Provozovatele na e-mailové adrese info@eventsczsk.cz za účelem smírného řešení sporu. V případě, že spor nebude vyřešen smírně či mimosoudní cestou, bude předložen k rozhodnutí příslušnému soudu České republiky.

10.3.     Odpovědnost za správnost, úplnost či aktuálnost informací o Akcích uveřejněných na stránkách Provozovatele nese Pořadatel příslušné Akce. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit cenu Vstupenek, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu.

10.4.     Smluvní vztahy vyplývající z těchto Podmínek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

10.5.     Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit či aktualizovat s tím, že aktuální znění Podmínek Provozovatel bez zbytečného odkladu uveřejní na svých webových stránkách.

10.6.     V případě, že by se některé ustanovení těchto Podmínek z jakýchkoli důvodů ukázalo jako neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Podmínek.

10.7.     Zákazníci mohou Provozovatele kontaktovat na následující adrese: MEDIA INVEST COMPANY s. r. o., Čajkovského 4211/41, 695 01 Hodonín, e-mail: info@festacekfestival.cz.

10.8.     Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 12. 2022.

X